پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آمالگام سینالوکس(Cinalux)
آمالگام سینالوکس با بهره­ گیری از فناوری پیشرفته و با استفاده از روش اتمایزینگ گازی تولید می­شود، این آلیاژ عاری از فلز روی و فاز مضر گاما دو می باشد.
محصول سینالوکس به صورت کپسول های یک، دو، سه و پنج واحدی در دسترس مصرف کنندگان نهایی(دندانپزشکان) می باشد.

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0